Kjære alle studenter ved MH-fakultetet

The information below is about the election in The Student Council Leader Group (SL) and will only be available in Norwegian. Candidates applying are required to manage both English and Norwegian. All information about the voting will be available in English as well, as all students at the Faculty of Medicine and Health Sciences have the right to vote. The voting period is from 30.10–03.11.2017.

Har du lyst til å engasjere deg i studiehverdagen og samtidig ha en deltidsjobb?

Vi i SL jobber med å bedre studiehverdagen til studentene på fakultetet, og nå
åpner Studentrådets ledergruppe (SL) for nye medlemmer. Det å sitte i SL er en viktig oppgave og et stort ansvar, og er noen av grunnene til at vi får godtgjørelse (lønn) for innsatsen vi gjør.

For perioden januar 2018–januar 2019 skal vi velge inn følgende stillinger:

 • FTV 2*
 • FTV 4*
 • 1 ITV for Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
 • 1 ITV for Institutt for helsevitenskap i Ålesund
 • 1 ITV Institutt for klinisk og molekylær medisin
 • 1 ITV Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
 • 1 ITV Institutt for psykisk helse
 • 1 ITV Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
 • 1 ITV Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
 • 1 ITV Kavliinstitutt for nevrovitenskap

FTV: Fakultetstillitsvalgt ITV: Instituttillitsvalgt

* Vi i SL anbefaler at de av dere som ønsker å stille som FTV er bosatt i Trondheim. De av dere som ønsker å stille som ITV bør stille til det instituttet eller instituttene dere tilhører, og man må ha tid og mulighet til å være med på møter og aktiviteter i tilknytning vervet.

Hvis du ønsker å stille til valg i SL kan du sende inn ditt kandidatur her innen fredag 27. oktober:

s.ntnu.no/kandidatur

Hvis du opplever noen problemer eller har spørsmål – Ta kontakt med oss på ftv@sr-mh.no

Selve valget arrangeres fra mandag 30.10 til fredag 03.11 og skjer elektronisk.
Mer info om hvordan man stemmer kommer snart. Alle studenter ved fakultetet har stemmerett.

For de som blir valgt inn vil det bli holdt et oppstartsseminar i starten av januar, sammen med de som skal fortsette i sine verv. Her får man en god innføring i vervet og arbeidet i Studentrådets ledergruppe, og muligheten til å bli kjent med de andre i gruppen.

Under står mer info til de av dere som vurderer å stille til valg:

Kort om de ulike stillingene:

 • FTV (generelt): Som FTV er du en av de øverste tillitsvalgte på fakultetet, og skal være et bindeledd mellom studentene og studentrådet, fakultetet og studentdemokratiet. Som FTV leder du studentrådet og er studentenes ansikt utad. FTVene har også ansvar for å koordinere ITVene, og å følge opp disse i løpet av deres vervperiode.
 • FTV 2: Utover de generelle oppgavene som FTV, har FTV 1 og 2 spesielt ansvar for å være med i instituttledermøter, ansettelsesutvalget og fakultetsstyremøter.
 • FTV 4: Utover de generelle oppgavene som FTV, har FTV 3 og 4 spesielt ansvar for å være med i formøter til NTNU-styret og utdanningsutvalget, studenttingsmøter og FTV-forum.
 • ITV: Som ITV er du den øverste tillitsvalgte på tilhørende institutt, og skal være et bindeledd mellom studentene og studentrådet, instituttet og studentdemokratiet. ITVene deltar på utvidede ledermøter i sitt institutt, og har særskilt ansvar for å følge opp de kulltillitsvalgte (KTV) på sitt institutt. I tillegg har man et internverv

Ellers bidrar alle med å arbeide for felles kampsaker som bestemmes av SL, og er med i SL-møtene som holdes annenhver uke.

For å lese mer om de ulike stillingene kan du gå inn her:

Stillingsinstrukser

Hvem kan stille til valg?

Alle studenter ved MH-fakultetet kan stille til de ulike vervene. Vi oppfordrer alle til å stille, uansett bakgrunn og erfaring. Vi trenger god representasjon i SL da vi skal representere 6000 studenter på fakultetet. Man kan med andre ord søke uavhengig av hvilket år man studerer (så fremt man kan sitte hele vervperioden), og uansett hvilket studieprogram man går. Det eneste du trenger er engasjement og interesse for det som skjer rundt deg på studiet, og å beherske både norsk og engelsk. Møtene holdes på norsk.

Det du trenger å kunne, lærer du raskt, og du vil bli godt tatt imot av resten av gjengen. Vi samarbeider godt og hjelper hverandre. Hvis du er litt usikker eller det er noe du lurer på, er det bare å kontakte en av oss i SL.

Hvor mye tid tar det?

Er du en av de som tenker at det kunne ha vært spennende med et verv i SL, men er bekymret for at det kan ta for mye tid og energi?

Å bli med i SL er et stort ansvar og kan på mange måter likestilles med å bli med i en studentorganisasjon på fakultetet; du blir del av en sammensveiset gjeng, og man bruker mye tid sammen og blir godt kjent. Samtidig skal man kunne kombinere vervet med studiet. Det viktigste er at man er student selv når man skal representere andre studenter. Vi i SL jobber derfor mye sammen for å løse utfordringer og oppgaver, og det er ingen som står helt alene om ansvaret. Vi hjelper hverandre med møter hvis det krasjer med undervisning, vi jobber sammen om kampsakene våre og støtter hverandre.

Hvorfor stille til valg?

Du får være med på å bestemme! I SL kan du være med å forme din og dine medstudenters studiehverdag. Vi som sitter i Studentrådet har fått en særskilt stilling, hvor vi har muligheten til å virkelig påvirke hva som skjer på fakultetet vårt. Du vil lære masse om hvordan fakultetet er bygd opp og fungerer, og hvor viktig studentene er i dette bildet, for vår stemme blir faktisk (tro det eller ei) hørt og respektert!

Vi får ta del i viktige avgjørelser som angår alt fra ansettelser av professorer og undervisere, til endring av eksamener, kildesortering på campus, studenttilbud i kantinene, bedre undervisning, til hvordan studiene skal bygges opp og gjennomføres. Det er en reell mulighet til å gjøre noe med ting som ikke er slik de burde være, eller være med på å ivareta ting som fungerer skikkelig godt.

Som studenttillitvalgte i SL er det også andre fordeler:

 • Deltidsjobb: Siden vi bruker mye av fritiden og i blant skoletiden på vervet så får vi ganske god godtgjørelse (penger) for den innsatsen vi gjør. Dermed kan man kombinere studentengasjement og deltidsjobb i ett verv, og det kommer godt med i et ellers så trang studentbudsjett.
 • Nettverk: Ved å bli med i SL så møter du studenter fra andre studieprogram og andre kull, og du får bedre kjennskap til hva slags studiehverdag de andre på fakultetet har. Det er en ypperlig mulighet til å bli kjent med studenter på tvers av studieretninger som du ellers ikke ville ha møtt.
 • CV og gode referanser: I tillegg til at det å sitte i SL ser bra ut på CVen vil du også få gode referanser fra fakultetsansatte som kan være nyttig å ha i fremtidig jobbsøking. Når man sitter i SL jobber man tett sammen med fakultetsledelsen og instituttledelsene og disse menneskene er en god støtte for oss både i vervperioden, men også ettertid.
 • Særplass: Som studenttillitsvalgt i SL kan du søke om særplass i praksis.

På vegne av SL håper vi du stiller til valg!

Med vennlig hilsen
Magnus, Lillian og Inga
Fakultetstillitsvalgte (FTV)
Fakultetet for medisin og helsevitenskap, NTNU

#

Comments are closed

Arkiv