Under finner du kandidaturene til høstens SR-valg. Det har blitt sendt inn kandidatur til vervene FTV 2, FTV 4, ITV v/ IHÅ og ITV v/IHG.
Les og stem fram de du mener bør representere studentene.
STEM HER // VOTE HERE!

Fakultetstillitsvalg 2 (FTV2) // Faculty Student Representative 2

Edgar Aksel Tanberg, bachelor i bevegelsesvitenskap 2. studieår.
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme
//Describe yourself and why YOU should have the student’s vote:

 

Mitt navn er Edgar Tandberg, og jeg har allerede sittet en stund i vervet, fra Januar i år, og sitter ut året. Med erfaring i vervet, og så givende som det har vært har jeg lyst til å stille til gjenvalg for stillingen min. Det jeg har lært etter å ha allerede sittet i snart et år er helt uvurderlig, og erfaringen min gjør at jeg føler meg kanskje til og med enda mer egnet til dette vervet enn før. Grunnen til at du som student skal stemme på meg er fordi jeg vil fortsette å jobbe med de langsgående sakene vi har hatt i 2018, og fordi jeg gleder meg til å angripe nye spennende utfordringer i 2019, i tillegg til å styre skipet som heter Studentrådet MH, sammen med de andre FTV-ene gjennom en ny periode. Dette, sammen med et brennende ønske for å gjøre studietilværelsen i alle dens aspekter så bra som mulig, håper jeg gjør at du stemmer på meg!
//
My name is Edgar Tandberg, and I have already been an FTV for a while, from January this year, and will be sitting the rest of the year. With experience ive gained, and as rewarding as it has been, I would like to run for my position again. What I’ve learned during my time as an FTV for almost a year is invaluable, and my experience makes me feel even more fit for this job than before. The reason that you as a student should vote for me is because I will continue to work towards the long-term goals we have had in 2018 and because I look forward to attacking new exciting challenges in 2019, in addition to managing the Student Council MH, along with the other FTVs through a new period. This, along with a strong desire to make your life as a student in all its aspects as great as possible, will hopefully make you vote for me!
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word:Organisert// organized
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word:I verdenskasse// World-class
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset?Kan miste ting// I misplace things
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset? Forståelsesfull // Understanding 

Fakultetstillitsvalg 4 (FTV 4) // Faculty Student Representative 4

Nora Stuve, profesjonsstudiet i medisin 4. studieår
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme //

Describe yourself and why YOU should have the student’s vote:´;

Jeg heter Nora, jeg er 26 år gammel, og studerer 4. året på medisin. Jeg er en engasjert, hardtarbeidende og utadvendt person, og jeg ønsker å bli med i studentrådet for å jobbe for at alle studenter ved MH-fakultetet blir bedre hørt! 

Studentrådet er studentenes talerør mot fakultetet, og er våres mulighet til å påvirke administrasjonen når det skal tas viktige avgjørelser som vil påvirke nåværende og kommende studenters studiehverdag. Hvis jeg blir valgt inn i SR, ønsker jeg å jobbe for at studentrådet blir enda bedre forankret i studentmassen ved MH. Dette innebærer at SR må bli mer synlig på campus, og at representantene i SR i større grad representerer hele studentmassen på MH-fakultetet. Dette blir ekstremt viktig når administrasjonen i tiden fremover skal jobbe med saker som blant annet innføring av kjønnspoeng. Så hvis du mener at studentdemokratiet er viktig, og at alle bør bli hørt, stem på meg!
//
My name is Nora, I’m 26 years old, and I’m a fourth-year medical student. I am an outgoing and diligent person, and I wish to be a part of the Student Council to work for a better and more fair student democracy! 

The Student Council is the students way of influencing the decision-making at our faculty. It is through SC that we can make an impact on important decisions that may affect and change our campus life. If I get elected to the Student Council, I want to make the Student Council better represent all the students at our faculty. I want to make the Student council more visible on campus, and make the elected representatives in SC represent a bigger part of our faculty. In this way we can make a better and more fair student democracy! So if you care about our student democracy, and want all students to be represented, please vote for me in this election!
Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word: Engasjert // Engaged
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word: Kunnskap // Knowledge
Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset? Sta // Stubborn
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset? Hardtarbeidende // Dilligent 

 ITV Institutt for helsevitenskap i Ålesund // Department of Health Sciences in Ålesund 

Alexander Stabell, bachelor i sykepleie 1. studieår
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme // Describe yourself and why YOU should have the student’s vote. 

Jeg er førsteårs student og ser på skolen med et nytt fersk blikk. Jeg har et kritisk blikk og tør å si ifra hvis det er noe jeg ikke liker. Jeg ser på skolen som en organisasjon, læringsplass og trivselsområde. Jeg er også mottakelig for å skifte mening og høre på andres meninger.
//
I am a first year student and see the school with a fresh new look. I have a critical view and dare to say if there is something I dont like. I see NTNU as an organization, learning place and a place for well-being. I am also receptive to change meanings and listen to the opinions of others.

Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word: Kritisk // Critical
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one wordForbedringspotensiale // Room for improvement Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset? Mister motet hvis det ikke er noe fremgang // I lose motivation when there isnt any progress.
Hva er din beste egenskap?/What is your best asset? Åpen // Open 


Britt Ellen Carlsen, bachelor i sykepleie 1. studieår
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/Describe yourself and why YOU should have the student’s vote:

Ønsker å gjøre mitt beste for at alle studenter skal trives på NTNU og å kunne påvirke studiehverdagene til det bedre. Jeg vil jobbe mot mobbing og ensomhet.
//
Want to do my best to ensure that all students enjoy NTNU and to be able to influence the working days for the better. I want to work againt bullying and loneliness 

Beskriv deg selv med ett ord/Describe yourself in one word: Viljesterk // Determined
Beskriv NTNU med ett ord/Describe NTNU in one word : Givende // Giving 

Hva er din dårligste egenskap?/What is your worst asset? Sta // Stubborn 

Hva er din beste egenskap?/What is your best asset? Bryr meg om andre // Caring 

 

ITV Institutt for helsevitenskap i Gjøvik // Department of Health Sciences in Gjøvik 

Maren V. Arntsen, bachelor i radiografi 1. studieår
Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme/ Describe yourself and why YOU should have the student’s vote: 

Jeg er en 21 år gammel radiografistudent som går første året. Jeg ønsker å ha muligheten til å påvirke alles studenthverdag. Jeg er en viljesterk person som liker å kjempe for egne og andres meninger. 

I am a 21-year old radiography student on my first year. I want the opportunity to affect every students everyday life. I am a Strong-willed person that likes to fight for my own and other people’s opinnions 

Beskriv deg selv med ett ord // Describe yourself in one word: Engasjert // Engaged
Beskriv NTNU med ett ord // Describe NTNU in one word?  Hjem // Home
Hva er din dårligste egenskap? // What is your worst asset?  Perfeksjonist // Perfectionist
Hva er din beste egenskap? // What is your best asset? Viljesterk // Strong-willed 

 

ITV Institutt for klinisk og molekylær medisin // Department of Clinical and Molecular Medicine (IKOM)

Sabina Sagredo-Thackwell, profesjonsstudiet i medisin 1.studieår

Jeg søker først og fremst fordi jeg er genuint opptatt av studentvelferd og ønsker å kunne være en stemme for studentene. For meg er det viktig at det viktig man har en god og åpen kommunikasjon mellom fakultet og oss studenter, og kommer til å arbeide for at læringsmiljøet og undervisningssituasjonene blir optimalisert og til fordel for oss studenter.
Som ITV for klinisk og molekylær medisin kommer jeg til å jobbe for at det studenter er opptatt av skal bli hørt og ivaretatt.

I tillegg ønsker jeg å få mer innsikt og kunnskap om fakultet og bli bedre kjent med studentdemokratiet og få erfaring fra organisatorisk arbeid.

ITV Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap // Department of Neuromedicine and Movement Science (INB)

Gaute Berg Aspevold, bachelor i audiologi, 2.studieår.

Grunnen for at jeg søker er at jeg ønsker å kunne gjøre studenttilværelsen bedre. Saker jeg er opptatt av er for eksempel lik økonomisk støtte ved praksis. Jeg ønsker også å bedre kommunikasjon mellom linjene. Audiologi er en liten linje uten linjeforening, derfor tenker jeg en mulighet kan være å slå seg sammen med en annen linjeforening for å få bedret studentsamholdet. Dette er også bra for kommunikasjonen på tvers av linjene.

#

Comments are closed

Arkiv