English below.

Kjære studenter ved MH-fakultetet,

På Studentrådets Allmøte 10.mars 2021, ble ny KTV instruks vedtatt. Den nye instruksen er førende for KTV’ene sitt arbeid da det er vedtatt i det høyeste organ for studentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Møtepapirer fra Allmøtet.

Studentrådet MH ber derfor om at alle KTV’ene gjør seg kjent med instruksen

Informasjon om skikkethetsnemda, kvalitetssystem for utdanning og avvikssystemet vil bli gitt. Krav om oppmøte på minst to KTV-møter hvert semester blir gjeldende fra og med høsten 2021.

Henvendelser kan rettes til aktuell instituttillitsvalgt eller studieprogramtilligsvalgt

Med vennlig hilsen,
Kaby, Catinka, Elfrid og Astrid 
Fakultetstillitsvalgte 
På vegne av resten av Studentrådet MH 

__________________

Dear students at the MH-Faculty,

At the Student Council’s General Meeting on March 10th, 2021, a new Job Description for Class Representatives was adopted. The new instruction is binding for the Class Representatives work, as it has been adopted by the highest body for students at the Faculty of Medicine and Health Sciences. Meeting papers from the General Meeting.

The Student Council MH, therefore, requests that all Class Representatives familiarize themselves with the instruction. 

Information about the Suitability Assessment System, the Quality Assurance System, and the Problem Reporting System will be provided. The requirement to participate in at least two KTV meetings each semester will apply from autumn 2021.

Any inquiries regarding this matter should be directed to current Department Representatives or Study Program Representative

With kind regards,
Kaby, Catinka, Elfrid and Astrid 
Faculty Representatives  
On behalf of the rest of the Student Council MH 

#

Comments are closed

Arkiv