English below.

Kjære studenter ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap!

Ønsker du et engasjerende tillitsverv som samtidig fungerer som deltidsjobb og gir deg verdifull arbeidserfaring? Studentrådet MH søker engasjerte studenter til spennende og utfordrende tillitsverv!

Som tillitsvalgt i Studentrådet kan du være med å påvirke egen og andres studiehverdag til det bedre! Har du irritert deg over dårlig praksis? Vært frustrert over noe som burde fungert bedre? Har du savnet noe i studiehverdagen?! Meld ditt kandidatur og bli med i vårt team for å jobbe med disse sakene!

Vi søker etter fakultetstillitsvalgte, instituttillitsvalgte og studieprogramtillitsvalgt medisin! Vervene er honorert med minst 100 timer/semester og som tillitsvalgt har man rett til særplass ved praksis. For å melde kandidatur, info om stillingene og valget:

https://mh.studentrad.no/2021/04/07/studentvalgetvaren2021/

Dersom du ikke føler du er rett person til jobben selv, men kjenner noen du mener hadde gjort en strålende jobb i Studentrådet MH: Send oss en mail – så tar vi i Studentrådet kontakt med vedkommende!

Henvendelser og interesse kan meldes til: ftv@sr-mh.no.

Med de vennligste hilsener,
Kaby, Catinka, Elfrid og Astrid
Fakultetstillitsvalgte
På vegne av resten av Studentrådet MH

________________________________

Dear students at the Faculty of Medicine and Health Sciences!

Do you want an exciting and challenging position in the student government that also serves as a part-time job and gives you valuable work experience? We are searching for dedicated students to fill offices in the Student Council MH.

As a Student Representative you can influence your own and others’ day-to-day life for the better! Are you annoyed by bad clinical teaching? Been frustrated with something that could have been done better? Is something missing for you at our campus?! Register your candidacy and join our team to work on these issues!

We are searching for Faculty Representatives, Department Representatives and a Study Program Representative! The positions are remunerated with at least 100 hours/semester and as a Student Representative you have the right to special place in practical training. For more information about the positions and the election:

https://mh.studentrad.no/2021/04/10/election-spring2021/

If you don’t feel you are the right person for the job but know someone who is: Send us an email – the Student Council will contact that person!

Inquiries and interest can be reported to: ftv@sr-mh.no.

All members of the Student Council MH must be proficient in both English and Norwegian, cf. §1.5 Working language, Bylaws for the Student Council at Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU.

With kindest regards,
Kaby, Catinka, Elfrid and Astrid
Faculty Representatives
On behalf of the rest of the Student Council MH

#

Comments are closed

Arkiv