Studentrådet MH inviterer alle studenter ved MH-fakultetet til allmøte 24. april 16.15-18.00 2023. Studentrådet MH vil orienterer om aktuelle saker, og alle studenter kan melde inn saker til allmøtet. Agenda vil sendes ut til alle studenter -1- uke før (17. april 2023).


HVOR: ØHA1 + streaming (Teams-link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE2YzdiMzYtODRiYi00OGQ4LWJjNzEtZDJjMzcyZGE3M2M4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2209a10672-822f-4467-a5ba-5bb375967c05%22%2c%22Oid%22%3a%22406f0d33-ea44-4070-aedd-dba8fe5a8f95%22%7d)

#

Comments are closed

Arkiv