25/09/2017

Om oss

Studentrådet MH er en samlebetegnelse for kulltillitsvalgte (KTVer) på alle bachelor-, medisin-, master- og forskerlinjekull, fakultetstillitsvalgte (FTVer), instituttillitsvalgte (ITVer), studieprogramtillitsvalgte (SPVer) og pedagogisk vurderingskomité.

Aktuelle saker

Studentrådets ledergruppe jobber for tiden med:

 • Å forme en kampanje for å inspirere undervisere til bedre og mer studentaktive forelesninger basert på svar på undersøkelse sendt ut på vårsemesteret
 • Resirkulering på campus Øya
 • Flere stands med kaker og snacks på campus for å høre hva studentene er opptatt av og for å synliggjøre studentrådet
 • Få til bedre kantinepriser for studentene
 • Utbedring av pedagogisk vurderingskomite

Saker vi nylig har ferdigstilt:

 • Innarbeide samme valgperioder som de andre Studentrådene på NTNU: Medførte høsten 2017 to valg i stedet for ett
 • Strukturen til studentrådet i forbindelse med økning i antall studieretninger pga fusjonen
 • Elektronisk valg av Studentrådets ledergruppe (SL) i stedet for modellen som krever tilstedeværelse av de som ønsker å stemme ved en Generalforsamling
 • Vedtektsendringer for studentrådet i forbindelse med fusjonen
 • Høringssvar til langsgående emner på medisinstudiet

Hva er våre oppgaver?

 • Tale studentenes sak opp mot fakultetet
 • Være studentenes representanter, bl.a. i Fakultetsstyret
 • Være mellomledd mellom studenter, studieseksjon og fakultetsadministrasjon
 • Samarbeide med studenter som ikke går samme studieprogram som oss, og møte studenter fra andre studiebyer
 • Bli kjent med de som utformer studiene våre
 • Innblikk i hvordan fakultetet er bygd opp og fungerer
 • Drifte studentforeningssalen (studsalen)
 • Holde orden på lese- og datasaler og sørge for at pauserom er tilstrekkelig utstyrt
 • Arrangere møter og seminarer
 • Vurdere foreleseres pedagogiske ferdigheter
 • Velferdsmiddeltildeling
 • Velge Studentrådets kampsaker og jobbe med det vi bryr oss om

Vi jobber med andre ord med alt fra kaffeprisene i kantina til kildesortering på campus og gode forelesninger!

 

Lengre versjon:

Studentrådet består av tillitsvalgte studenter ved fakultetet og ledes av fire FTVer. Studentrådet er det øverste rådsorganet for studentene ved MH-fakultetet, og skal ta initiativ ovenfor administrasjonen og resten av studentdemokratiet ved NTNU i saker som er av prinsipiell betydning for fakultetets studenter. Studentrådet er forpliktet til å jobbe for å gjennomføre vedtak fra eventuelle og aktuelle allmøter.

FTVene er studentenes ansikt utad og fakultetets øverste studenttillitsvalgte. De representerer fakultetets studenter i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger, instituttledergruppen og fakultetsstyret. I tillegg har også FTVene et tett samarbeid med Studenttingets ledelse og studentrepresentantene i Styret.

Studentrådets ledergruppe (SL) er det øverste administrative organet, og består av FTVene, SPV medisin og master, og ITVene. Studentrådet har for tiden hjelp av en konsulent som arbeider med en del av de administrative oppgavene, og resten av ansvarsområdene fordeles som internverv blant SPVene og ITVene.

Oversikt over internverv og fordeling:

 • Pauseromansvarlig: SPV master
 • Studsalansvarlig: SPV medisin
 • Støtte for studsal- og pauseromansvarlig: En ITV
 • PR/IT/Blest: Fire ITVer
 • Pedagogisk vurderingskomité: To ITVer
 • (Sekretær: En ITV)

ITVene deltar på møter i sitt institutt for å representere studentenes interesser der, og er et bindeledd mellom studentene og administrasjonen.

Etter elektronisk valg ble innført har det ikke lenger vært behov for Generalforsamlingen i starten av hvert semester, og både nye tillitsvalgte og vedtektsendringer skjer elektronisk. Budsjettet offentliggjøres på Studentrådets nettside så fort det er klart hvert år, og det åpnes for tilbakemeldinger per e-post. Det høyeste organet for studentene er nå aktuelle allmøter som holdes ved behov, som f.eks. i forbindelse med høringer eller andre saker av prinsipiell betydning. På aktuelle allmøter blir saker informert og eventuelt bestemt, og alle registrerte studenter ved fakultetet er invitert.

Spørsmål angående studsalen/pauserom?

Studsalen:

Studsalen driftes av SL, og studsalansvarlige har hovedansvaret for den, og skal kjøpe inn eller erstatte utstyr, og sørge for at styrene følger opp kjøkkenansvar. Studentrådets konsulent har for øvrig ansvar for å gi og frata tilgang til studsalen for de som sitter i frivillige styreverv, og mottar lister fra studsalansvarlige hvert semester.

Dersom du eller din forening har spørsmål angående studsalen, send en mail til spv-medisin@sr-mh.no
– Merk emnefeltet med: «Studsal»

Pauserom:

Pauseromansvarlig i SL har ansvaret for at disse har kjøkkenutstyr. Han/hun har ansvar for å og kjøpe inn nytt eller erstatte utstyr. Ser man noe som mangler kan du sende mail om dette til spv-master@sr-mh.no
– Merk emnefeltet med «Pauserom»

Vedtekter for Studentrådet MH, med vedlegg

Her finner du vedtektene for Studentrådet MH i sin helhet, med alle vedlegg.

Trykk på linkene for å laste ned/se på dokumentet: