Det er vanskelig å måle god studiekvalitet, derfor trenges det gode tilbakemeldinger fra studentene. Referansegruppene er her sentrale.

Gruppen skal bestå av 2-3 studenter som tar det aktuelle emne, i tillegg til KTV som referansegruppens leder. Disse velges på starten av semesteret/ undervisningsåret.
Studentene i gruppen skal ha løpende dialog med alle emnets studenter, og representere studentene i referansegruppemøter.

Gjennom semesteret skal det holdes minst 3 møter med emneansvarlig og studiekonsulent.
Ved semesteret slutt skal gruppen skrive en semesterrapport med konstruktive tilbakemeldinger og forslag til tiltak, som sendes til emneansvarlig. KTV har hovedansvaret for rapporten.

Her kan du finne tidligere semesterrapporter!

Viktige temaer for referansegruppen er:
– Læringsutbytte.
– Undervisningsformene.
– Tilbakemelding og vurderingsform.
– Arbeidsmengde gjennom semesteret.
– Læringsmiljø.

Dersom tilbakemeldinger og tiltak ikke blir gjennomført eller fulgt opp kan man snakke med underviser, instituttleder eller underviser, ta det opp med tillitsvalgte i SR, eller melde avvik.

Studentenes egen stemme, sammen med underviserne, blir til gode tiltak.
NTNU lykkes når studentene lykkes!


Kilde: NTNU innsida