Under følger kandidatpresentasjonen til de som har stilt som kandidater til valget av Studentrådetmedlemmer til Studentrådet MH våren 2019.

Kandidatene til stillingene som fakultetstillitsvalgt (FTV):

Navn: Johanne Eikeland Skage

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn:Medisin 2. år

Studieby: Trondheim

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?
Jeg ønsker å stille til verv i SR fordi jeg synes SR utgjør en viktig stemme for studentene og fordi jobben som FTV er morsom, utfordrende og viktig.

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?
Jeg er en god kandidat for stillingen som FTV fordi jeg har tidligere har vært FTV og har fått med meg mange erfaringer om hvordan man skal lede et studentråd på en god måte sammen med tre andre FTV-er. I tillegg er jeg glad i å jobbe med studentsaker, og liker å få ting gjort! Jeg er heller ikke redd for å ta ordet i møter, og skal sørge for at studentenes sak blir hørt i møter med universitetsledelsen og andre.

Hvilken sak brenner du for, og hvorfor?
Jeg brenner for at studiene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap skal på et svært høyt nivå, både nasjonalt og internasjonalt. For å få det til må områder som praksis, undervisning og studentenes trivsel skal være så gode som mulig. I tillegg er jeg opptatt av at praksis i løpet av studiet ikke skal påføre studentene en økonomisk byrde, og at praksisen oppleves som meningsfull og lærerik.


Navn: Maria Høigaard

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn:Medisin, 3. år

Studieby:Trondheim

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?
Jeg har nå i ett år sittet som fakultetstillitsvalgt (FTV) i Studentrådet MH. Jeg ønsker å stille til gjenvalg fordi jeg trives med denne typen påvirkningsarbeid og å jobbe opp mot studentene på fakultetet. Som en av de fire som leder Studentrådet MH ønsker jeg å: – Legge til rette for at studentene på fakultetet kan velge en sak Studentrådet MH skal jobbe med – Følge opp tiltak for å bedre studentenes trivsel som Studentrådet MH har iverksatt, blant annet at alle studenter skal ha en linjeforening og å forbedre studentarealene på campus – Ivareta og bedre samarbeidet mellom campusene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim – Styrke internstrukturen til Studentrådet MH for å sikre kontinuitet og gode arbeidsrom for de tillitsvalgte Jeg ønsker å ha en tydelig og synlig rolle som tillitsvalgt, og jeg mener det er viktig at det tas tak i det studentene gir tilbakemelding om.

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?
I vervet som fakultetstillitsvalgt (FTV) har jeg fått erfaring med å lede møter og koordinere tillitsvalgte. Jeg er særlig opptatt av å følge opp de tillitsvalgte og sørge for at de trives og når sine mål. Dette fordrer et tett samarbeid med de andre som leder Studentrådet MH. Jeg er videre vant til den møtevirksomheten vervet krever opp mot resten av studentdemokratiet ved NTNU. Jeg har god kjennskap til relevante prosesser og påvirkningskanaler. Jeg tror det er hensiktsmessig at tillitsvalgte sitter mer enn ett år for å sikre kontinuitet i Studentrådet MH, og jeg ønsker å bidra til dette.

Hvilken sak brenner du for, og hvorfor?
Jeg er spesielt opptatt av å heve kvaliteten i undervisning og studentenes faglige utbytte. Fra SHoT-undersøkelsen kommer vårt fakultet nesten dårligst ut på faglig veiledning og tilbakemeldinger underveis i studiet. Her er det et klart forbedringspotensiale som er i tråd med hva mange studenter gir uttrykk for. Dette er en sak Studentrådet MH jobber med og som jeg er opptatt av å følge opp.


Kandidaten til stillingene som fakultetstillitsvalgt (FTV) suppleringsvalg:

Navn: Julie Tveita Lea

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn:Medisin, 4. år

Studieby:Trondheim

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?
Jeg har vært FTV i snart et år, og vil veldig gjerne sitte i vervet et ekstra semester. Da skal jeg fortsette å jobbe med de sakene jeg ikke får fullført til sommeren, og i tillegg sørge for kontinuitet i arbeidet til Studentrådet.

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?
Av erfaring er den største fordelen at jeg allerede har hatt FTV-vervet i et år. I tillegg til det har jeg som FTV blitt med i en del utvalg og komiteer i løpet av året, og det har vært nyttig for å få en god forståelse for hva som skjer på fakultetet og blant studentene.

Hvilken sak brenner du for, og hvorfor?
Undervisning! Jeg synes det er viktig at de som planlegger undervisning får vite hva det er vi studenter lærer best av og synes er kjekt – og hva som ikke er det. Både fakultet og studenter bruker mye tid på undervisning, og da burde tiden brukes godt!

Kandidatene til stillingene som Studieprogramtillitsvalgt medisin (SPV medisin):

Navn: Magnar Blindheim

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn:Medisin, 4. år

Studieby: Trondheim

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?
Jeg ønsker å stille til SPV-vervet grunnet innflytelsen man får på organiseringen og utformingen av medisinstudiet i Trondheim. Gjennom denne posisjonen ønsker jeg å bidra til å videreutvikle studiet til å utdanne leger på en trygg og god måte, slik at vi får selvsikre og dyktige leger som går ut i 6. klasse.

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?
Fra tidligere verv som tillitsvalgt har jeg erfart hvordan man må stå på for å få til en endring. Jeg er også veldig engasjert og har flere tanker om hvordan oppnå bedre kultur, psykisk helse og læringsutbytte. Dersom jeg velges til stillingen kommer jeg til å delta aktivt for å videreutvikle studiet slik at fremtidens studenter får et enda bedre opplegg.

Hvilken sak brenner du for, og hvorfor?
Jeg brenner både for å videreutvikle kvaliteten på undervisningen og overgangen til mer studentaktiviserende undervisning. I tillegg engasjeres jeg veldig av studenthelse, og det er viktig at negative psykiske trender blant studenter tematiseres. Tydeliggjøring av kunnskapskrav er også noe jeg mener at vi må kunne få til slik at læringsmål blir noe som kan brukes mer aktivt for å forberede seg til eksamen.

Navn: Karolina Teresa Maulen Grodås

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn:Medisin, 3.år

Studieby:Trondheim

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?
Jeg stiller til valg i studentrådet fordi jeg ønsker å jobbe for medisinstudentene og fremme deres synspunkter i en produktiv dialog med fakultetet. Etter ett år som faddersjef i Placebostyret føler jeg at jeg har fått med meg mye relevant erfaring i form av organisering og kommunikasjon i samarbeid med blant annet studentmassen, fakultetet, studentforeninger på Øya og linjeforeninger på Gløshaugen. Dette var en rolle jeg trivdes veldig godt i, og opplevde som spennende og lærerik. Gjennom dette, og studiehverdagen generelt, har jeg også erfart hvor utfordrende det kan være å få til en ryddig og god dialog der alle føler seg hørt, og dette er noe jeg engasjerer meg for og ønsker å jobbe med.

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?
Strukturert, nøye og mye erfaring via ulike lederoller/verv på medisinstudiet.

Hvilken sak brenner du for, og hvorfor?
En mer velfungerende, enkel og ryddig kommunikasjon mellom studentene, fakultetet, administrasjonen og undervisere.


Kandidaten til stillingene som Instituttillitsvalgt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ITV ISM):

Navn: Regine Romundstad

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn:Sykepleie 2. år

Studieby:Trondheim

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?
Jeg ønsker å utgjøre en forskjell for medstudentene mine. Etter min mening er det mest interessante med studentdemokratiet å få et innblikk i hva som foregår «bak kulissene». I møter med instututtledelsen og praksisutvalg er det helt avgjørende at studentenes stemme blir hørt. Da trenger vi studentrepresentasjon!

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?
Tidligere har jeg vært frivillig engasjert i ISFiT, Uka og Press – Redd Barna Ungdom. Etter et år som Instituttillitsvalgt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ITV ISM) ønsker jeg virkelig å fortsette å jobbe videre med sakene jeg har kommet i gang med.

Hvilken sak brenner du for, og hvorfor?
Praksis! Per i dag gjennomføres praksis forskjellig ulike steder. Dette skaper stor frustrasjon blant studenter og oppleves som urettferdig. Jeg mener studenters rettigheter i praksis bør styrkes, da særlig de økonomiske rettighetene ved desentraliserte praksissteder. Dessuten syns jeg det er kjempeviktig at studentene blir gjort oppmerksomme på hvilke rettigheter vi faktisk har når vi er i praksis.


Kandidaten til stillingene som Instituttillitsvalgt ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (ITV INB):

Navn: Alexander Røsjø Lobo

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn:1 år bachelor i Bevegelsesvitenskap

Studieby:Trondheim

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?
Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg ønsker et meningsfylt verv hvor jeg faktisk kan bidra til å forbedre studie hverdagen min, til mine med studenter og fremtidige studenter. Vervet håper jeg vil gi meg god erfaring og synes alltid det er hyggelig å møte nye folk.

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?
Personlig ser jeg på meg selv som en effektiv, målrettet, engasjert og arbeidsvillig kandidat. Jeg har leder og team egenskaper som jeg har utvikler ved mine tidligere verv og personlige trekk. Jeg er nå nest-leder i CAF linjeforening og NTNUI fotball og er den nye Faddersjefen for CAF til høsten. Jeg har tidligere vært del av mange ulike verv hvor jeg blant annet var med i Russens Hovedstyre for Oslo og Akershus og fikk kjenne på følelsen av å kunne påvirke opplevelser til titusener av ungdommer noe jeg ønsker å føle igjen ved å forhåpentligvis kunne bedre studie tiden for studentene.

Hvilken sak brenner du for, og hvorfor?
Jeg vil ikke si jeg brenner for en spesifikk sak ettersom jeg ikke har erfaring fra et slikt verv og ønsker derfor muligheten til å utforske og lære noe nytt. I tillegg føler jeg som student at jeg blir hørt og kan være del av forbedringer, derfor ønsker jeg å jobbe for å fortsette å gi studentene gode muligheter til å ha en stemme. Jeg ville sagt at jeg brenner for å gjøre mitt beste, og få det beste resultatet ut av hver å en sak som blir presentert foran meg.


Kandidatene til stillingene som Instituttillitsvalgt ved institutt for helsevitenskap i Ålesund (ITV IHA):

Navn: Elisabeth Sivertsen

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn:Bachelor i Sykepleie, 2.året

Studieby:Ålesund

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?
Jeg ønsker å stille for å gjøre studiehverdagen lettere – spesielt for de med ekstra utfordringer.

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?
Jeg ser på meg selv som empatisk og selvsikker, samtidig som at jeg kan være ydmyk. Jeg sitter for tiden som klassetillitsvalgt, og kjenner tillitsmannsapparatet fra den klassetillitsvalgtes perpektiv. I tillegg sitter jeg i undergruppen for læringsmiljøuvvalget (uLMU) ved Studentparlamentet Ålesund, som jobber med det psykososiale læringsmiljøet ved campus Ålesund.

Hvilken sak brenner du for, og hvorfor?
Psykisk helse blant studentene og et bedre praksistilbud for sykepleierstudentene – spesielt med tanke på gode veiledere og økonomisk støtte når studentene må flytte.


Navn: Anita Vadset

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn:Bachelor Sykepleie, 2. året

Studieby:Ålesund

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?
Jeg har vært ITV i ett år og føler jeg ikke har fått fullført alle planene vi har.

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?
Utadvendt, organisert, uredd.

Hvilken sak brenner du for, og hvorfor?
Psykisk helse for studentene og trivsel i studiehverdagen.

Kandidaten til stillingene som Instituttillitsvalgt ved institutt for helsevitenskap i Gjøvik (ITV IHG):

Navn: Bård Anders Kjølmoen

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn:Radiografi 1. år

Studieby:Gjøvik

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?
Jeg ønsker og kunne bidra til et bedre miljø for elever ved skolen, og få innsikt i de prosessene som gjør dette mulig.

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?
Jeg anser meg selv som målrettet, empatisk og diplomatisk. Jeg har også tidligere gått på NTNU i Trondheim og har derfor noe å sammenligne de systemene vi har i gjøvik med.

Navn: Ludvig Vollelv Thorsen

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn: Sykepleie (heltid), går førsteåret.

Studieby: Gjøvik

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?
Jeg ønsker å stille til ITV for å få være bindeleddet mellom KTV og studentrådet, og for å få være med på avgjørelser som blir gjort på Gjøvik.

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?
Jeg har alltid engasjert meg i prosjekter som kan bidra til et bedre miljø fordi de skaper verdi for studenter og studentsamfunnet. Jeg er god på å samarbeide med andre, og siden jeg har vært KTV i snart et år er jeg litt mer er bevisst på hva oppgavene innebærer og er rustet godt for å takle disse. I tillegg til mine egenskaper er jeg veldig motivert, jeg liker å bidra og klar for denne utfordringen!

Hvilken sak brenner du for, og hvorfor?
Jeg vil at alle som går på studiet skal ha en god studietid og at man skal trives. Men en sak jeg brenner for er at man ikke skal diskriminere mellom kjønn eller rase, og jobbe mot at det ikke skal bli noe kjønnskvotering, eller poeng som kan bidra til denne diskrimineringen, samt andre saker som kan eskalere problemene.


Navn: Shkurte Shabani

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn:Sykepleie, 2. Året

Studieby:Gjøvik

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?
For å skape gode rutiner mellom studieretningene i helsefakultetet slik at alle får mest mulig ut av utdanningen sin.

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?
Som person er jeg karismatisk, positiv og imøtekommende. Jeg er flink til å inngå kompromisser slik at de fleste kan bli fornøyd. Samtidig vil jeg også si at jeg oppfordrer mennesker til å si sin mening og det tror jeg kan komme rådet til gode da det stimulerer til studentaktivitet.

Hvilken sak brenner du for, og hvorfor?
Jeg er veldig opptatt av at helsefakultetet får oppleve samarbeid på tvers av studieretningene etter arbeidslivet vi går inn i innebærer tverrfaglighet og respekt for alle yrker, spesielt de innen helse. Ellers er jeg veldig opptatt av trivsel på universitetet og det å holde en åpen dialog mellom studentene og de tillitsvalgte slik at sakene som blir tatt faktisk kommer på dagsordenen.


Kandidaten til stillingene som Instituttillitsvalgt ved institutt for Klinisk og molekylær medisin (ITV IKOM):

Navn:

Hva studerer du, og ved hvilket årstrinn?

Studieby?

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet MH?

Hvilke personlige egenskaper og erfaringer gjør deg til en god kandidat?

Hvilken sak brenner du for, og hvorfor?