Hvem kan søke?

Studentorganisasjoner ved MH-fakultetet som søker midler til konkrete prosjekter eller utstyr, samt driftsutgifter på bakgrunn av aktiviteter.

Det kan søkes om:

 • Prosjektmidler.
 • Utstyrsmidler.
 • Driftsmidler.

Med prosjekt menes et arrangement eller en aktivitet over en avgrenset tidsperiode.
Utgifter for alkohol og restaurantbesøk blir ikke refundert. Det kan ikke søkes om midler til studenter som ikke går ved FMH.

Søknadsfrist:

Tildelingen av velferdsmidler skjer én gang per kalenderår: 25. november:

  • Frist for å søke om midler som skal brukes påfølgende kalenderår.
  • Frist for å levere inn refusjonsskjema fra nåværende kalenderår. Disse MÅ inneholde fakturaer og kvitteringer, og sendes til bestillerenheten@mh.ntnu.no med velferdsmidler@gmail.com på kopi for godkjenning. Se lengre ned for mer info om dette.

Nytt av året er at søknadene skal sendes inn via dette skjemaet:

https://forms.gle/Fp8WTtg3NH1aXJnD6

OBS OBS: Kopiér linken og lim inn i adressefeltet – det fungerer ikke å klikke direkte på linken!

I søknaden vil du bli bedt om å sende inn følgende:

 1. Informasjon om:
  • Beløpet det søkes om
  • Prosjektets/ foreningens program
  • Målsetning
  • Beskrivelse av medlemsmasse: medlemstall og def. på hva som er et medlem.
  • Informasjon om eventuell søknad til og støtte fra andre institusjoner.
  • Kontaktperson med e-postadresse.
 2. Budsjett for prosjektet/ arrangementet det søkes støtte til.
  • Ved søknad om støtte til driftsmidler skal fullt regnskap for organisasjonen vektlegges.
 3. Regnskap: Balanseregnskap for foreningen (regnskap + budsjett fra foregående år).

OBS! Alle foreninger som søker om støtte til utstyr skal holde inventarliste over alt utstyr. Denne skal være oppdatert. SR kan forlange gjennomgang av utstyr for å sjekke at inventarlisten er korrekt.

Søkes det penger til flere poster, vær spesifikk med søkesum til hver enkelt post. Prioriteringsrekkefølge skal være tydelig.
For støtte til driftsmidler til foreninger kreves også aktivitetsrapport fra forrige år, og en aktivitetsplan for det kommende året (fullstendig referat fra årsmøter er ikke nødvendig).

Budsjett og balanseregnskap skal være i samme dokument, men på hvert sitt ark. Inventarliste sendes som eget vedlegg. Søknad med resterende punkter skal være i et samlet dokument.

Eksempel på budsjett

Eksempel på regnskap

Behandlingsprosedyre i SR

Du vil få en bekreftelse på mail når søknaden er mottatt. Søkeren er ansvarlig for at søknaden er levert til tiden. Ved stor pågang, kan det ta noen dager før du får svar.

Har du spørsmål skal disse sendes inn i god tid før søknadsfristen for å garantere svar.
Spørsmål sendes til: ftv@sr-mh.no

Du kan lese mer om behandlingsprosedyren og klagerett i bilaget under.

Hver søknad vil bli gjennomgått for å se om de svarer til kriteriene, for så å godkjenne bilaget. Les bilag «Kriterier for velferdsmidler» før du sender inn søknaden.

Utbetaling av midler

Fakultetet er ansvarlig for utbetaling av midler. Når søknaden er godkjent skal skjema utfylles og relevante kvitteringer vedlegges. Dette skal leveres til Serviceenheten.

Man får kun refundert beløp der det er samsvar mellom kvitteringene som sendes inn og beløpet det ble søkt om.

Ubrukte midler går til en felles pott hos SR, som deretter kan fordeles på nytt blant studentorganisasjonene ved neste utdeling.

Innleveringsfrist er 25. november, både for å søke om midler for påfølgende kalenderår og for levering av refusjonsskjema fra nåværende kalenderår.

Lykke til med søknaden!  

Hilsen oss i Studentrådet MH!